Overstap naar VO

In de Rotterdamse Plaatsingswijzer staan afspraken over de overstap van het basisonderwijs naar de scholen voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Sinds schooljaar 2014-2015 is niet de eindscore van de Cito-eindtoets leidend voor toelaatbaarheid tot het vervolgonderwijs, maar het door de school geformuleerde ‘eindadvies VO’.

Eindadvies VO

Dit advies is gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van uw kind, zoals die zichtbaar wordt in het (Cito-) leerlingvolgsysteem van de school. Er wordt hierbij vooral gekeken naar de scores van de Cito middentoetsen (deze vallen in januari en februari) van Begrijpend lezen, Rekenen en wiskunde, Spelling en Technisch lezen van de drie volgende leerjaren; 6, 7 en 8. De nadruk wordt hierbij gelegd op de vakken Begrijpend lezen en Rekenen – wiskunde. Wat in het advies natuurlijk ook meegenomen wordt, is de werkhouding, concentratie, motivatie èn het huiswerkgedrag van uw kind.

De Plaatsingswijzer

De Plaatsingswijzer vraagt van de scholen, naast een eenduidig advies, ook een ingevuld overzicht met daarop per hoofdvak een vaardigheidsscore en een daarbij horend ‘uitstroomprofiel’. Om u vanaf de eerste stap bij de Plaatsingswijzer te betrekken, delen wij deze gegevens met u vanaf de Cito middentoetsen in groep 6. U vindt dit overzicht in het rapport achter het blad met de Cito-gegevens. We willen benadrukken dat deze ‘uitstroomprofielen’ niet één-op-één door ons worden overgenomen. Ze vormen voor ons een richtlijn in het opstellen van het voorlopig- en eindadvies.

Voorlopig advies en eindadvies

Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u aan het eind van het schooljaar een uitnodiging voor het ‘voorlopig adviesgesprek’. Tijdens dit gesprek ontvangen u en uw kind het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Het voorlopig advies is tevens leidend voor de eindtoets die uw kind gaat maken; eindtoets Basis of eindtoets Niveau.

Het voorlopig advies vertelt u in welke richting en bij welke scholen u met uw kind kunt gaan kijken. Om een goede keuze voor een school te maken, adviseren wij u samen met uw kind een aantal open dagen te bezoeken. Daarnaast is het raadzaam om ook de voorlichtingsavonden te bezoeken. Voor de data van de voorlichtingsavonden en de open dagen, verwijzen wij u naar de websites van de verschillende VO-scholen. Het definitieve advies zal tenslotte gegeven worden ná de Cito middentoetsen in groep 8.

De centrale eindtoets in groep 8 geeft een tweede, onafhankelijk advies. Als uw kind de centrale eindtoets beter maakt dan wij op basis van het schooladvies verwachten, dan moeten wij het advies heroverwegen, in overleg met u en uw kind. Het is mogelijk dat het eindadvies dan wordt aangepast. Als uw kind de eindtoets slechter maakt dan verwacht, wordt het schooladvies níet aangepast.
Het is voor het voortgezet onderwijs niet toegestaan om op basis van de score op de eindtoets een kind wel of niet toe te laten.

Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u aan het eind van het schooljaar een uitnodiging voor het ‘voorlopig adviesgesprek’. Tijdens dit gesprek ontvangen u en uw kind het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Het voorlopig advies is tevens leidend voor de eindtoets die uw kind gaat maken; eindtoets Basis of eindtoets Niveau.

Het voorlopig advies vertelt u in welke richting en bij welke scholen u met uw kind kunt gaan kijken. Om een goede keuze voor een school te maken, adviseren wij u samen met uw kind een aantal open dagen te bezoeken. Daarnaast is het raadzaam om ook de voorlichtingsavonden te bezoeken. Voor de data van de voorlichtingsavonden en de open dagen, verwijzen wij u naar de websites van de verschillende VO-scholen. Het definitieve advies zal tenslotte gegeven worden ná de Cito middentoetsen in groep 8.

De centrale eindtoets in groep 8 geeft een tweede, onafhankelijk advies. Als uw kind de centrale eindtoets beter maakt dan wij op basis van het schooladvies verwachten, dan moeten wij het advies heroverwegen, in overleg met u en uw kind. Het is mogelijk dat het eindadvies dan wordt aangepast. Als uw kind de eindtoets slechter maakt dan verwacht, wordt het schooladvies níet aangepast.

Het is voor het voortgezet onderwijs niet toegestaan om op basis van de score op de eindtoets een kind wel of niet toe te laten.

Tijdspad Fatimaschool

Groep 6

  • Uitstroomprofiel gaat mee met rapport

  • Rapportgesprek over algemene voortgang. Uitstroomprofiel eventueel bespreekbaar.

Groep 7

  • Uitstroomprofiel gaat mee met rapport
  • De voorlopige adviezen worden opgesteld na overleg tussen leerkrachten van de groepen 6, 7, interne begeleider en directie
  • In mei/juni volgt het voorlopig adviesgesprek met ouders en leerling

Groep 8

  • De eindadviezen worden opgesteld na overleg tussen leerkrachten van de groepen 7,8, interne begeleider en directie.
  • In februari volgt het adviesgesprek met ouders en leerling
  • In uitzonderlijke gevallen kan de CITO Eindtoets de doorslag geven. 

Achtergrondinformatie centrale eindtoets

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere en speciaal (basis)onderwijs is het verplicht om een eindtoets po te maken. Een eindtoets po geeft een toetsadvies naast het schooladvies voor het best passende brugklastype. De overheid stelt hiervoor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens beschikbaar aan scholen. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Op deze site vindt u alle informatie over de Centrale Eindtoets.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Centrale Eindtoets.