Passend Onderwijs

Zorgplicht

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.

Alle scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basis- of clusteronderwijs zijn.

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam

Passend Primair Onderwijs Rotterdam

Om het bovenstaande mogelijk te maken, werken basisscholen nauw samen. Deze samenwerking vindt plaats in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Wij zijn als school verbonden aan PPO Rotterdam. In het samenwerkingsverband zullen scholen de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk organiseren. Ouders en verzorgers worden hier nauw bij betrokken.

Passend onderwijs

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld, zal deze school zoveel als mogelijk proberen een passende onderwijsplek te bieden. Alle scholen moeten aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle basisscholen een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is in te zien via de website en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Aanmelding school

Bij de aanmelding moeten de ouders alle belangrijke informatie over hun kind kenbaar maken aan de school, ook de mogelijke extra ondersteuning die hun kind op school nodig heeft. Tevens moeten ouders aangeven of hun kind bij meerdere scholen is aangemeld en welke de eerste school van aanmelding is. De school heeft vervolgens zes weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Tijdige aanmelding (bij voorkeur tien weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk.

Behoefte van het kind

Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en de andere scholen in de regio en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet de school uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. Slechts in uitzonderlijke situaties mag een school een kind weigeren zonder dat daar een zorgplicht aan verbonden is. Dit alles en nog vele andere zaken met betrekking tot het toelatingsbeleid zijn terug te vinden op de website van de school of op te vragen bij de directie van de school.

Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en de andere scholen in de regio en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet de school uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. Slechts in uitzonderlijke situaties mag een school een kind weigeren zonder dat daar een zorgplicht aan verbonden is. Dit alles en nog vele andere zaken met betrekking tot het toelatingsbeleid zijn terug te vinden op de website van de school of op te vragen bij de directie van de school.

Extra ondersteuning

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben, zal er weinig veranderen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn op school of in een groep meer kinderen komen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar maken.

Ouderbetrokkenheid

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouders, verzorgers en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van een kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, worden ouders/verzorgers nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor het kind van belang zijn. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouders/verzorgers en school.

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouders, verzorgers en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van een kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, worden ouders/verzorgers nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor het kind van belang zijn. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouders/verzorgers en school.

Schoolondersteuningsprofiel

In het door ons opgestelde schoolondersteuningsprofiel geven wij aan welke ambities wij hebben en waar onze grenzen liggen als het gaat om passend primair onderwijs. 

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door bespreking in het team, overleg tussen directie en de intern begeleiders en na bespreking met de medezeggenschapsraad.

Schoolondersteuningsplan Fatimaschool

Samengevat geeft ons schoolondersteuningsprofiel een antwoord op de volgende vragen:

  • Voor welke kinderen is er al een passend aanbod?

  • Voor welke kinderen kunnen of willen we geen passend aanbod realiseren?

  • Voor welke kinderen hebben we een passend aanbod met behulp van externe partners?

  • In welke richting wil de school zich ontwikkelen?

  • Welke expertise hebben we in huis?

  • Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld dat er nu nog niet in voldoende mate is?